Wynajem samolotów

AEROPRAKT A22 LS
VL3 Evolution
Bristell NG5
DV-1 Skylark